ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

Get what you want TODAY... Awakening Spirits, Inc. provides intuitive readings, energy healing, Reiki treatments, ionic detoxification, and natural body care products. All of our natural body care products are based upon the principles of aromatherapy. Intuitive readings are available via phone or in person with Orielia Valley and her staff. We are also available for parties, groups, and seminars worldwide. For more information, please feel free to contact us.

ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸੋਮਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ 07:30PM - 11:00PM
ਬੁੱਧਵਾਰ 07:30PM - 11:00PM
ਵੀਰਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 07:30PM - 11:00PM

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ